Telefon: (352) 336 3109
TÜRKİYENİN EN BÜYÜK MOBİLYA ÜRETİM VE SATIŞ MERKEZİNE HOŞ GELDİNİZ

Ticaret Merkezi Yönetim Planı Hakkında

Ticaret Merkezi Yönetim Planı Hakkında

Sayın Ortaklarımız, Sanayi Sitemizin düzenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla TOKİ tarafından standart olarak imzalatılan yönetim planı sanayi sitemize uyarlanmış halini ekte bilgilerinize sunarız, bu yönetim planı resmi işyeri tesliminden önce işyeri sahipleri tarafından imzalanmalı ve kaşeli olarak bize teslim edilecektir. Kiraya verenler hem kendileri hem de kiracılarına bu yönetim planını onaylatarak getirmelidir. Sitemizi hep birlikte adil bir şekilde yönetmek istiyoruz. Bu nedenle yönetim planını inceleyerek görüş ve önerilerinizle katkıda bulunmanızı bekler iyi çalışmalar dileriz. Erciyes KSS Yönetim Kurulu."Yönetim planı sizlerden gelecek görüş ve önerilere göre son halini almadan çıktı almayınız ve imzalamayınız. İmza ve Kaşe için sms mesajı ile bilgilendirileceksiniz. İndirmek için TIKLAYINIZ.

KAYSERİ İLİ  – KOCASİNAN İLÇESİ

OYMAAĞAÇ MAHELLESİNDE BULUNAN ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPILAN MOBİLYACILAR SİTESİ VE TİCARET MERKEZİ YÖNETİM PLANI

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 :         Kapsam

Madde 2 :         Tanımlar

Madde 3 :         Ortak Yerlerin Kullanılması

Madde 4 :         Yönetim Planının Uygulama Önceliği

Madde 5  :        Yönetim Planı ve Değiştirilmesi

Madde 6 :         Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Haller

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 7 :         Hak Sahibi

Madde 8 :         Hak Sahibine Tabi Kişiler

Madde 9 :         Hakların Genel İçeriği

Madde 10 :       Yönetime Katılma

Madde 11 :       Yükümlü ve Sorumlu Kişiler

Madde 12 :       Genel Hükümler

Madde 13 :       Arızaların Giderilmesi

Madde 14 :       Yönetim Planının Herkes İçin Bağlayıcılığı    

Madde 15 :       Ortak Yerlerle İlgili Borç ve Yükümlülükler

Madde 16 :       Önlem ve Yaptırımlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM      

Madde 17 : Ortak Giderler ve Yükümlülüklere Katılma Oranı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YÖNETİM

Madde 18 :       Genel Kurul (Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Genel Kurulu)

Madde 19 :       Toplantı Çağrı Usulü ve Zamanı  

Madde 20 :       Toplantı Yeter Sayısı  

Madde 21 :       Toplantı

Madde 22 :       Gündem ve Görüşmeler

Madde 23 :       Genel Kurulun Görevleri

Madde 24 :       Kararlar

Madde 25 :       Yönetim Kurulu( Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu)

Madde 26 :       Ücret Ödenmesi

Madde 27 :       Yöneticinin Görevleri

Madde 28 :       İşletme Projesi

Madde 29 :       Sorumluluk

Madde 30 :       Devir

Madde 31 :       Denetim

 

KAYSERİ İLİ  – KOCASİNAN İLÇESİ

OYMAAĞAÇ MAHELLESİNDE BULUNAN ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPILAN MOBİLYACILAR SİTESİ VE TİCARET MERKEZİ YÖNETİM PLANI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Kapsam:

Kayseri İli  – Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahellesinde Bulunan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Tarafından Yapılan Mobilyacılar Sitesi ve Ticaret Merkezi Belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış Ticaret Merkezi, altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri ve bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok bağımsız bölümleri kapsayan Ticaret Merkezi yapısı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun(KMK) ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu “Yönetim Planı”na göre yönetilir.

Tüm işyeri malikleri ve irtifak hakları sahipleri bu yönetim planına ve irtifak haklarına uygun olarak gayrimenkulün yönetimini kabul ve taahhüt ederler.

Madde 2- Tanımlar:

Bu yönetim planının uygulanması ve yorumunda kat mülkiyeti kanununda yer alan terim ve tanımlara başvurulmak gerektiğinde aşağıdaki bentlerde yazılı tamamlayıcı kurallar gözönünde tutulur.

a)Taşınmaz: Kayseri İli  – Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahellesinde Bulunan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Tarafından Yapılan Mobilyacılar Sitesi ve Ticaret Merkezi tamamında kurulacak olan bağımsız bölümler, eklentiler, ortak yerler, park, bahçe, otopark sair yer üstü ve yeraltında yapılmış olan bütün yapı ve tesisleri içerecek ve Ticaret Merkezi adını taşıyan bütünü,

b)Bağımsız Bölüm: Taşınmazın sınırları içinde, projesine göre ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri,

c)Ortak yerler: Bağımsız bölümlerin dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerleri ve tesisleri,

Taşınmazdaki ortak yerler, taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin birlikte kullandıkları su, kanal ve mecralar ile birlikte kullanım zorunluluğu bulunan yer ve şeyler otoparklar, ortak kullanım alanları, müşterek duvarlar, ortak mahal aydınlatma, çatı, bodrum, sığınaklar, ortak WC’ler, bahçe, taşınmazların aralarındaki ana ve ara yollar, umumun istifadesine bırakılmış yeşil alan, genel aydınlatma gibi Ticaret Merkezinde bulunan bütün bağımsız bölümlerin yararlanacağı yerler ve şeyleri,

d) Arsa Payı: Arsanın bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarını,

e) İşyeri maliki: Taşınmaz üzerinde tesis edilmiş, bağımsız kat mülkiyetine esas olan hisseleri satın alanları,

f) Genel Kurul: Taşınmazda yer alan işyeri maliklerinden oluşan Erciyes KSS Genel Yapı Kooperatifi Genel kurulu olarak

g) Yönetim Kurulu: Genel Kurulu üyeleri arasından seçilen kişileri, ifade eder. Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Site Yönetim Kurulu olarak faaliyet gösterir.

 

Madde 3- Ortak Yerlerin Kullanılması:

Ortak yerler işyeri malikleri tarafından arsa paylarına bakılmaksızın eşit olarak kullanılır.

 

Bağımsız bölüm maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada hak sahipleri birbirlerinin haklarına titizlik göstermeye bu haklarını kullanırken iyi niyet kurallarına uymaya ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.

 

Bağımsız bölüm malikleri yönetimce kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere hiçbir şey bırakamazlar, araba park edemezler, ev hayvanlarını bağlayamazlar ve gezdiremezler.

 

Kayseri İli  – Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahellesinde Bulunan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Tarafından Yapılan Mobilyacılar Sitesi ve Ticaret Merkezi ortak alanlarında bulunan ve ilgili kurumlarca verilecek hizmetin aksatılmadan yerine getirilebilmesi, bakım ve onarım yapılabilmesi amacıyla, projedeki alanlar (telekom vs.) bu yönetim planının tapuya tescili ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş sayılır.

 

Madde 4- Yönetim Planının Uygulama Önceliği:

Bu yönetim planının hükümleri, taşınmazda kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda ve uyuşmazlıklarda mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallardan önce gelir ve birinci derecede öncelikli olarak uygulanır.

 

Yukarıdaki fıkrada öngörülen öncelik, emredici nitelikte bir hükmün uygulanmasını gerektiren haller dışında Kat Mülkiyeti Kanununun 9. ve 33. maddelerinin uygulanmasında da geçerlidir.

 

Madde 5- Yönetim Planı ve Değiştirilmesi

Yönetim plânı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. Yönetim planının değiştirilebilmesi için, Genel kurul (Erciyes KSS Yapı Genel Kurulu) üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesine göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

 

Madde 6- Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Haller:

İşbu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, tapu sicilinde veya işyeri maliklerinin sözleşmelerinde de hüküm bulunmaması hallerinde Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun veya diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır. Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulunun sanayi sitesinin düzenli bir şekilde yönetilmesi, maliklerin birbirleri arasında çıkacak anlaşmazlıkların çözülmesi, haksız rekabete yol açacak uygulamalara engel olunması vb. gibi amaçlarla alacağı kararlarda tüm malikler ve kiracılar için bağlayıcı ve uyulması zorunludur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Madde 7- Hak Sahibi:

Taşınmaz üzerinde kurulacak olan kat mülkiyetinin malikleri, adları bağımsız bölüm tapu kütüğündeki sahifesinde irtifak veya mülkiyet hakkı tescil edilmiş kişilerdir.

 

Bir bağımsız bölümün tescilli maliki birden çok kişi ise, hakların kullanılması açısından hepsi birlikte hareket etmeye birlik sağlanamıyorsa, kat mülkiyeti ilişkileri bakımından kendilerine bir temsilci tayin etmeye veya ettirmeye mecburdurlar.

 

Bağımsız bölüm maliki tüzel kişi ise kat mülkiyetinden doğan haklar tüzel kişinin yetkili organınca kullanılır.

 

Bir bağımsız bölüm üzerinde tamamını kapsayan intifa veya sükna hakkı varsa bu hakkın devamı süresince kat mülkiyetine ilişkin hak ve yetkiler intifa veya sükna hakkı sahibi tarafından kullanılır.

 

Medeni kanunun çıplak mülkiyetin korunması hakkındaki hükümleri saklıdır.

 

Madde 8- Hak Sahibine Tabi Kişiler:

Kat Mülkiyetinden doğan ve malike kendi bağımsız bölümü ile ana taşınmaz ve ortak yerlerinde maddi kullanma ve yararlanma yetkisi veren haklar, bağımsız bölüm malikine bağlı olarak bağımsız bölümde bulunan kişilerce de kullanılır. Bu kullanma yetkisi aşağıda belirtilen kurallara bağlıdır:

 

a)Bağımsız bölümde malik ile birlikte yaşayan kan ve sıhri hısımları, malik tarafından açık veya örtülü olarak onayladığı ölçüde bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanma ve buralardan yararlanma yetkisine sahiptirler.

 

b)Bağımsız bölümde kiracı sıfatı ile oturanlar, kira hakkının sağladığı ölçüde bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanmaya ve bunlardan yararlanmaya yetkilidirler.

 

c)Bağımsız bölümden geçici veya sürekli yararlanma yetkisi veren diğer hukuki ilişkilerin tarafı olan kişiler bu ilişkinin nitelik ve niceliği ölçüsünde kullanma ve yararlanma yetkisine sahip olurlar.

 

d)Bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracıların müstahdemleri, istihdam ilişkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler.

 

Madde 9- Hakların Genel İçeriği:

Bağımsız bölüm malikleri kendilerine ait bağımsız bölümlerde, Kat Mülkiyeti Kanunun özel hükümlerine, yönetim planında yer alan kurallara ve kat ilişkisinin gerektirdiği diğer sınırlama ve yasaklara uymak koşulu ile bağımsız bölümü dilediği gibi kullanmaya, Kat Mülkiyeti Kanunu, sözleşmeler saklı kalmak şartıyla Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

 

Yukarıdaki sınır ve yasaklara uymak koşulu ile bağımsız bölümü dilediği gibi kullanmaya yine bu çerçevede kalarak kullanma ve yararlanma hakkını başkalarına vermeye kiralamaya, paralı ya da parasız olarak devretmeye bakım ve gider paylarını ödemek koşulu ile boş tutmaya yetkilidir.

 

Her işyeri maliki taşınmaza ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer işyeri maliklerine karşı sorumludur.

 

Madde 10-  Yönetime Katılma:

Bağımsız bölüm maliki, taşınmazın yönetimine katılma hakkına sahiptir.

 

Kiracıların bağımsız bölüm adına yönetime katılması için bağımsız bölüm malikinin açıkça yetki vermesi gerekir. Böyle bir yetki verilmemişse kiracı Genel Kurul toplantısına kabul edilmez. Bu hüküm kiracıların, bağımsız bölümlerle ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanılması konusundaki dilek ve şikâyetlerini doğrudan doğruya yönetici veya Genel Kurula bildirmelerine ve sonucu hakkında bilgi istemelerine engel değildir. Kiracılar itirazlarını Erciyes KSS Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapabilirler.

 

Madde 11- Yükümlü ve Sorumlu Kişiler:

Kanundan, yönetim planından doğan borç ve yükümlülüklerin asıl yükümlü ve sorumlusu bağımsız bölüm malikleridir. Bununla birlikte, bağımsız bölümlerde kiracı, sükna veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla

 

 

 

yahut bunlara benzer bir sebeple bağımsız bölümde devamlı olarak oturan ve yararlanan kişilerde kat mülkiyeti ile birlikte borç ve mükellefiyetlerden dolayı müteselsil olarak sorumludurlar. Sanayi sitesine demirbaş olarak yapılacak harcamalar dışındaki temizlik, güvenlik vb. gibi harcamalardan kiracılar payına düşeni ödemekle yükümlüdür, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere Yönetim Kurulu Kararı ile yaptırımlar uygulanır.

 

Madde 12-  Genel Hükümler:

Bağımsız bölüm malikleri ve ondan daimi yararlananlar, taşınmazın çağdaş yapım ve düzenleme tekniklerine göre oluşturulmuş mimari ve doğal karakterini muhafaza ve devam ettirmekle yükümlüdürler. Bağımsız bölüm malikleri ana taşınmazın bütün olarak birlikte yaşama koşullarına uygun halde bulunmasını bu halin devamını ve bunlar için koruma ve bakım işlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak üzere birbirlerine karşı sorumludurlar. Keza bağımsız bölüm malikleri kullanma, hukuki işlem ve tasarruflarında da aşağıdaki kısıtlamalara tabidirler:

 

a)Bağımsız bölüm malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve bu yönetim planının emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.

 

b)Bağımsız bölüm malikleri, ana taşınmazın korunması ve bakımı için kendilerine yüklenen borçlara kendilerine tabi olarak taşınmazda oturan veya bulunan kişilerin de riayetlerini sağlamakla yükümlü ve bu kişilerin eylemlerinden dolayı sorumludurlar.

 

c)Bağımsız bölüm malikleri birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler.

 

d)Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında yapının mimari görünümünü etkilesin etkilemesin hiçbir değişiklik yapamazlar. Dış cepheye flama, bayrak, afiş vb. şeyleri asamazlar. (yönetim kurulunun işyeri cephelerinde belirlediği tabela kuralları dışında)

 

e)    Koruma amacına yönelik pencere ve balkon demiri ve benzeri ilavelerin yapılması için bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Kat Malikleri Kurulundan izin alınması gerekir. Bu izin ancak proje müelliflerince hazırlanmış bulunan demir korkuluk projelerine uygun olmak koşulu ile verilebilir. Panjur kesinlikle konulamaz. Alüminyum doğrama kapı girişlerine cepheyi bozmayacak şekilde modern bir kepenk yaptırılabilir.

 

f)Kendi bağımsız bölümlerinde binanın ana taşıyıcı sistemine zarar vermemek suretiyle tadilat yapabilirler. Yapacakları tadilat ve asma kat uzatma projesine uygunluk almaları şarttır.

 

g)   Bağımsız bölümler randevuevi, kumarhane veya benzeri gibi ahlaka ve adaba aykırı şekilde kullanılamaz.

 

Yönetim planı ekinde bulunan Bağımsız Bölüm listesinde özellikleri belirtilen iş yerleri, niteliği dışında kullanılamaz.

 

h)Bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan iş ve işler yapamazlar. Mobilya sektörü ve bağlı sektörlerde iş yapabilirler, yaptıkları iş nedeniyle oluşabilecek toz ve koku için gerekli güvenlik ve komşuları rahatsız etmeyecek tertibatı malikler veya kiracılar tarafından alınacaktır.

 

ı) Bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde hayvan beslenmesi veya Ticaret Merkezi dükkânlarında hayvanlarla ilgili ticaret yapılması Yönetim Kurulundan izin alınmasına bağlıdır. Bu gibi durumlarda hayvan besleyen veya hayvan alım satımı yapanların başkalarını rahatsız etmemeleri için uymaları gereken kuralları da Yönetim Kurulu belli eder. Hangi tip hayvanlara izin verildiği de Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir. At, inek, koyun, tavuk, horoz gibi kapalı yerlerde bulundurulması mutad olmayan hayvanlara kesinlikle izin verilmez.

 

i)Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela, reklam panosu ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, flama asmak, aşırı ve rahatsız edici şekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb. şeyler kurmak yasaktır. İşyerleri ile ilgili tabelalar sadece projede belirlenmiş yerlere monte edilebilirler. Binanın mimari bütünlüğünün bozulmaması için, hiçbir suretle projede belirlenmiş yerler haricinde tabela, reklam panosu, sair şeyler konulamaz. Binanın dış cephe bütünlüğünü korunması amacıyla, bina cephe kaplaması, boya rengi vs. Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulunun onayı olmadan hiçbir suretle değiştirilemez.

 

j)Çatıda özel olarak ayrılmış bölüm dışarısında, hiçbir yere klima, jeneratör gibi cihazlar konulamaz.

 

k) Kat malikleri, yangın merdivenleri, acil çıkış kapıları vs. gibi ana gayrimenkulün ve ana gayrimenkulde bulunanların güvenliği açısından hayati önem taşıyan mekânlara giriş çıkışı engelleyecek veya o mekânlarda seyretmeyi zorlaştıracak her türlü davranıştan kesinlikle kaçınmak zorundadır. Kaldırımı kapatmak, yan yana konumda bulunan sanayi sitemizde yan komşuyu rahatsız edecek hiç bir ürün ve hammadde konulmayacaktır.

 

l) Bağımsız bölüm malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken dürüstlük kuralına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve Yönetim Kurulu hükümlerine eksiksiz uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

 

    Başta kat maliklerinin yükümlülüklerini düzenleyen hükümler olmak üzere, yönetim planının ilgili hükümleri bağımsız bölüm kiracılarına, bu bölümler üzerinde intifa hakkı sahibi olanlara veya bu bölümlerden herhangi bir surette sürekli olarak yararlananlara da uygulanır.

 

     Sözkonusu yükümlülüklere aykırı davranış halinde kat maliki, ilgili kiracı, intifa hakkı sahibi vb. ile birlikte müteselsil olarak sorumludur.

 

     Kat malikleri veya intifa, hakkına dayanarak yahut bir başka surette bu bölümlerden sürekli olarak yararlananlar çalıştırdıkları personel yahut ziyaretçi ve müşterilerinin yönetim planına aykırı düşen davranışlarından, bu davranışları ifa edenlerle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar.

 

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin sürekli olarak bir başkasının kullanımına terk edilmesi sonucunu doğuran intifa, kira vb. sözleşmelerinde işbu yönetim planına gönderme yaparak yönetim planı hükümlerinin diğer taraf için bağlayıcı olduğunu açık biçimde belirtmek ve yönetim planının bir örneğini karşı tarafa vermekle yükümlüdür.

 

Türk Bayrağı asılması bu yasak hükmünün kapsamı dışındadır. Ancak bu durumda dahi asılacak bayrak veya flamaların diğer sakinleri rahatsız etmeyecek ebatta olması zorunludur.

 

Madde 13- Arızaların Giderilmesi:

Bağımsız bölüm malikleri ve hak sahipleri, diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek mecburiyetindedirler.

 

Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle işyeri malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların lehine müsaade edilen taraflardan derhal ödenmesi veya giderilmesi mecburidir.

 

Madde 14- Yönetim Planının Herkes İçin Bağlayıcılığı:

Yukarıda yazılı kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarda yönetim planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburidir.

Mal sahipleri, kiracılar, intifa ve istifade hakkı sahipleri vs. sıfatlarla istifade eden kişiler yönetim planını bilmiyoruz def’inde bulunamazlar.

 

Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerin kiralanmasında kiracılarla yapılacak sözleşmelere, kiracının bu yönetim planından doğan ve bağımsız bölüm malikine ait olan sorumluluk ve yükümlülükleri kabul ettiğini belirten açık bir hüküm koymaya mecburdur.

 

Madde 15- Ortak Yerlerle İlgili Borç ve Yükümlülükler:

Bağımsız bölüm malikleri ortak yerlerin ve şeylerin kullanılması, bakımı, muhafazası ve onarımı ile bu yerler ve şeylerden yararlanılması bakımından kanundan diğer mevzuattan bu yönetim planından ve Ticaret Merkezi Genel Kurulu tarafından verilen kararlardan kaynaklanan bütün sınırlamalara uymak ve bunlardan doğan borç ve yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

Yukarıda zikredilen borç ve yükümlülükler kapsamı içinde kalmak üzere bağımsız bölüm malikleri özellikle;

 

-Ortak yerler ve şeyler hakkında bu yönetim planında yer alan kuralların gerektirdiği davranışlarda bulunmaya,

 

-Ortak yerlerin ve şeylerin zarara uğramasına kendisi sebep olmuşsa bu zararı derhal gidermeye,

 

-Ortak yerlerin muhafaza ve bakım işletme ve onarım giderlerinden payına düşen ödemeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın ödemeye mecburdurlar.

 

Özellikle dükkan, mağaza ve lokaller önüne eşya koyarak umuma mahsusu geçit, koridor, galeri ve alanları kısmen bile olsa işgal etmek kesinlikle yasaktır.

 

Ticaret Merkezi bölümündeki bağımsız bölümlere mal tesliminin yahut bu bölümlerden dışarıya mal sevkiyatının hangi saatler içinde, hangi yolu takip ederek ve hangi vasıtalarla yapılacağı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 

 

Madde 16- Önlem ve Yaptırımlar:

Taşınmazdaki, bağımsız bölümlerin, ortak yerlerin, şeylerin, tesislerin kullanılmasına ve bunlardan yararlanmada, kanun diğer mevzuat ve bu yönetim planı ile Genel Kurul tarafından alınan kararlara aykırı davranan bağımsız bölüm malikleri ile öteki yükümlü ve sorumlular hakkında Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetkili kişi ve mercilere başvuru talep ve davalar üzerine Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planı ve ilgili mevzuatla belirlenmiş önlem ve yaptırımlar uygulanır. Bu önlem ve yaptırımların başlıcaları şunlardır.

 

a)Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesindeki hükümler uygulanır.

 

b)Temerrüt gösteren bağımsız bölüm maliki aleyhine Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesindeki yaptırımlar talep ederek dava açılır, icra takibi yapılır.

 

c)Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planında gösterilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek ve özellikle Kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesinde sayılan ve çekilmez hale getiren bağımsız bölüm maliki aleyhine aynı 25. madde uyarınca dava açılabilir ve bu maddenin uygulanması istenebilir.

 

d)Taşınma veya herhangi bir sebeple ortak yerlerde meydana getirilen zararın tamamı zararı verenden tahsil edilir.

 

 

 

 

e)Genel Kurul ve Yönetimce borç ve yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunan sorumlular hakkında aşağıda belirtilen önlem ve yaptırımları da uygularlar.

 

aa) Borç ve yükümlülüklerine aykırılığın giderilmesi için yazılı ve sözlü uyarıda bulunur. Bu uyarı, yönetici imzasını taşıyan yazının, sorumlu kişinin bildirdiği veya tespit edilen ikametgah adresine, posta ile yahut elden ulaşmasıyla tekemmül eder. Kanunda özel şekle tabi tutulmuş ihtar yazılarının tebliğine ilişkin hükümler saklıdır.

 

bb) Ortak yerlerin kullanılması veya buralardan yararlanma bakımından öngörülen yasaklara aykırı davranışlarda bulunan kişilere karşı, Ticaret Merkezi Yönetimi veya onlar tarafından görevlendirilen kişi ya da kişiler Medeni Kanun uyarınca koruyucu önlemlere başvurabilirler ve bu hükümler çerçevesinde yasaklara aykırı davranışın engellenmesi, durdurulması veya ortadan kaldırılmasını sağlayacak eylem ve işlemleri de yapabilirler.

 

cc) Devamlılık gösteren ihlallerin durdurulması ve sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması için yönetimin göndereceği uyarıda, ihlalin devam etmesi halinde Temsilciler Kurulu tarafından belirlenecek bir ceza uygulayacağını bildirebilir.

 

Bu ceza Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi uyarınca Borçlar Kanunun 158. maddesinde düzenlenmiş sözleşme cezası hükmündedir. Bu cezanın uygulanmış olması bu maddenin yukarıdaki diğer fıkra ve bentlerinde yazılı önlem ve yaptırımları da ayrıca talep etmeye mani değildir.

 

Bu ceza ve gecikme tazminatı, yönetim kurulu tarafından uygulanır ve taşınmaza ait ortak giderlere sarf edilmek üzere irat kaydedilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Madde 17- Ortak Giderler ve Yükümlülüklere Katılma Oranı:

Kanunlarda, diğer düzenlemelerde ve bu yönetim planında başka türlü düzenlenmiş olmadıkça bağımsız bölüm maliklerinin, kendi bağımsız bölümleri, taşınmazdaki ortak yerleri ve şeyleri ile taşınmazın yönetimine ilişkin borç yükümlülük ve sorumlulukları nitelik ve nicelik yönünden birbirinin aynıdır.

 

Taşınmazın bina dışında kalan diğer ortak yerleri ile Ticaret Merkezinin planlanması ve proje tasdiki ile ruhsat şartı olarak Ticaret Merkezinin ortak kullanımına terk edilen yollar, otoparklar, yeşil alan, park, bahçelere ait tüm giderler tüm bağımsız bölümler arasında arsa payı oranında paylaştırılır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

YÖNETİM

 

Madde 18- Genel Kurul: Ticaret Merkezindeki bütün bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eder. Arsa payı ne olursa olsun taşınmazdaki bütün bağımsız bölüm malikleri Genel Kurulunun birer tabii üyesidir ve bir oy hakkına sahiptir. Oylamada eşitlik olması halinde arsa payı toplamı fazla olan gurubun görüşü geçerli karar olarak kabul edilir.

 

 

 

Aynı şahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkı vardır, ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa Genel Kurulda içlerinden vekâlet verecekleri biri bağımsız bölümü temsil eder.

 

Kat Maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi oy sayısının % 5’inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki Kat Mülkiyetine tabii taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

 

İşyeri maliklerinden biri ehliyetsiz ise (çocuk, kısıtlı ...) onun yerine velisi veya vasisi Genel Kurula katılır.

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren işyeri maliki, Genel Kurula ve görüşmelere katılabilir, fakat o iş hakkında oy veremez.

 

Madde 19- Toplantı Çağrı usulü ve Zamanı:

Genel Kurul her Erciyes KSS Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte Olağan olarak toplanır.

 

Toplantının hangi tarihte, nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi, yönetim ve işletme projesi ile birlikte, geçici yönetim süresince geçici yönetim tarafından ve geçici yönetimden sonra ise Yönetici tarafından tespit edilerek, toplantıdan en az 15 gün önce işyeri maliklerinden işyerlerinde oturanlara imza karşılığı ve işyerlerinde oturmayanların ise bildirilen veya tespit edilen adreslerine iadeli taahhütlü bildirilir. Bu adreslere yapılan tebligat geçerlidir.

 

Olağanüstü toplantı çağrılarında gündemden ayrı olarak toplantıyı talep edenlerin adları ile toplantı nedenleri de bildirilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaması halinde, yedi günden az olmamak kaydıyla, ikinci toplantının yapılacağı yer ve saati de bildirilir.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, Yöneticinin veya Deneticinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartı ile, Kat Malikleri Kurulu her zaman toplanabilir.

 

Madde 20-  Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı açılmaz ve durum bir tutanakla tespit edilir ve yedi günden az olmamak kaydı ile ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda yeter sayı aranmaz ve toplantı gelenlerle yapılır. Buradaki arsa payı, bağımsız bölüm maliklerinin tapularında/bağımsız bölüm listesindeki mevcut arsa paylarıdır.

 

Madde 21- Toplantı:

Toplantı, ilk toplantıda yeter sayıda bağımsız bölüm malikinin toplantı yerinde hazır bulunması, 2. toplantıda ise bu sayı aranmadan gelen maliklerin düzenlenen malikler cetvelini imzalaması ile başlar. Toplantıyı işyeri maliklerinden biri veya en yaşlı üye açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir kâtip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak katılan işyeri maliklerince imzalanır. Başkan gündemin görüşülmesi ile toplantı düzenini sağlar.

 

Madde 22- Gündem ve Görüşmeler:

Genel Kurul gündeminde mevcut olan maddeleri görüşür. Gündem işyeri maliklerine toplantı çağrısı ile birlikte Yönetici tarafından gönderilmiş olup, bunun dışında işyeri maliklerinden 1/3'inin istemi üzerine talep konusu hususlar da gündeme ilave edilir.

 

Madde 23- Genel Kurulun Görevleri: Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Genel Kurulu

a) Üyeleri arasından Yönetici veya Yönetim Kurulunu seçer.

 

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işletme projesini onaylar, tadil eder veya yeniden yapar.

 

 

 

c) Ticaret Merkezi sınırlarını belirleyen ekli vaziyet planı uyarınca, bu sınırlar içinde bulunan yerlerin genel aydınlatılması, bodrum katının aydınlatılması, park, bahçe alanı, bodrum kat, su deposu, çatı, sığınak gibi ortak yerlerin tüm bakım onarımlarının yapılması, park, bahçe alanı gibi Ticaret Merkezi dâhilinde veya umumun kullanılmasına terk edilen sahalardan yararlanma imkânlarının aranması, bu

yerlere yeni tesisler yapılması, bunlardan yararlanmak, bakım, onarım ve kullanılmaları için esasları tespit eder ve bu amaçla belediye ve resmi mercilerle ilişkiler kurar ve bu konularda kararlar alır, taşınmazda yer alan tüm ortak yerler, tesisler ile bunların bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin kararların alınmasını sağlar.

 

d) Alınan kararların Yönetim Kurulu tarafından uygulanmasını sağlar.

 

e) Ortak alanların (otopark, bina çevresi vs.) kullanım şeklini belirler.

 

f) Yönetim Kurulu ve Deneticisini seçer.

 

g) Taşınmazla ilgili her türlü problemi çözüme kavuşturur.

 

h) Bu yönetim planında yer alan yaptırımların uygulanması konusunda kararlar alır.

 

Madde 24- Kararlar:

Genel Kurulun kararları Başkan tarafından Noter tarafından her sayfası mühürlü Karar Defterine yazılır ve toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler aykırılığın sebebini belirterek kararın altını imza ederler.

 

Madde 25- Yönetim Kurulu: (Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu)

Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından seçecekleri beş kişilik bir kurula (Erciyes KSS Genel Kurulu tarafından belirlenen Yönetim Kurulu) verirler; bu kurula da “Yönetim Kurulu” denilir.  Bu seçimin ilk turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy ise ikinci turda en çok oy alanlar seçilir. Yöneticinin kararları her sayfası noterce onaylanmış Yönetici Karar Defterine yazılır ve defterin altı yönetici/yönetim kurulu tarafından imzalanır. Bu defter Yöneticinin/yönetim kurulunun sorumluluğunda saklanır. Değişen yöneticiler/yönetim kurulları arasında tutanakla devir teslim edilir, durum Genel Kurulun bilgisine sunulur. Genel Kurul kararları ile devir teslim tutanakları da tarih sırasına göre ve numara verilmek suretiyle saklanır. Erciyes KSS yapı Kooperatifi yönetim kurulu karar defteri ve ilgili muhasebe kayıtlarında kararlar alınacak ve muhasebe sistemi altındaki hesaplarda yürütülecek olup ayrıca bir defter ve muhasebe tutulmayacaktır.

 

Madde 26- Ücret Ödenmesi:

Yönetici/Yönetim Kuruluna herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktar ve şartları Erciyes KSS Genel Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Madde 27- Yönetim Kurulunun Görevleri:

Yönetici/Yönetim Kurulu; Kanun, diğer düzenlemeler ve bu yönetim planındaki kurallara uyarak Genel Kurulunun tavsiyelerinden de yola çıkarak, Genel Kurulca alınan kararlara bağlı olarak bütün yönetim işlerini yürütür.

 

Başlıca görevleri şunlardır:

 

      a) Ortak yerlerin amaca uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve yönetimi için gerekli çalışmaları yapmak, bunların sonuçlarını Genel Kurula bildirmek, ivedi önlemleri almak, gözetim ve denetimi sağlamak, Genel Kurulca alınan kararları uygulamak, uygulanmasını sağlamak,

     

b) Bağımsız bölüm malikleri ile diğer ilgili kişilerin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak, aykırı davranışlar hakkında gerekli yaptırımlara başvurmak ve ortak yerleri ilgilendiren konularda 3. kişiler ve resmi mercilerle ilişkiler kurmak, yasal girişimlerde bulunmak, tebligat yapmak, tebligat kabul etmek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava açmak, icra takibi yapmak, Ticaret Merkezi aleyhine açılmış dava ve takiplerde Ticaret Merkezini temsil etmek,

 

Ticaret Merkezini üçüncü kişiler önünde Yönetici/Yönetim Kurulu temsil eder. Avukat vekil tayin edebilir.

 

 

 

c) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

 

d) Bağımsız bölüm maliklerinden genel giderlere katılma payları ile avansları toplamak, gerektiğinde ivedi hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak sureti ile ek ödeme kararı alınmasını talep etmek,

e) Gelir gider kayıtlarını tutmak, belgeleri muhafaza etmek,

 

f) İşletme projesini yapmak, bağımsız bölüm maliklerine bildirmek, Genel Kurulca kabul edilen işletme projesini uygulamak,

g) Ortak yerlerin korunması, bakımı ve onarımı ile işletilmesi için gerekli görevli ve hizmetlileri belirlemek, bunlarla sözleşmeler akdetmek, yenilemek, feshetmek, bunlara ait vergi ve primleri ödemek,

 

h) Yönetime ait paralardan günlük harcamalar dışında kalanları ulusal bir bankaya yatırmak,

 

i) Genel Kurul Karar Defteri ile Gelir ve Gider Defterlerini usulüne uygun olarak notere tasdik ettirmek, belgeleri muhafaza etmek,

 

j) Genel Kurulun yaptığı hizmetler ve işler hakkında bir yıllık karar ve faaliyetlerinden bilgi vermek,

 

k) Görev süresi sonunda görev süresine ilişkin gelir ve giderleri gösterir bir bilanço ve faaliyet raporu hazırlamak ve bunu müteakip dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel gelir ve giderler göz önünde tutularak hazırlanmış işletme projesi önerisi ile birlikte bağımsız bölüm maliklerine göndererek, Genel Kurulda görüşülmesini sağlamak,

 

l) Yeteri kadar toplantı yapmak,

 

m) Bağımsız bölüm maliklerinden gelecek şikâyet ve önerileri incelemek değerlendirmek, yanıtlamak, uygun gördüğü önlemleri almak, bunların sonuçlarını Genel Kurulunun ilk toplantısına sunmak,

 

n) Ticaret Merkezine ait gelirlerin toplanması, giderlerin sarfına ait iş ve işlemler buna ait belgelerin toplanması, muhafazası ve kayıtların tutulması, defterlerin tasdiki gibi mali işlere ait bütün görevler ile yönetime ait banka hesaplarından para çekilmesi işlerini yapar.

 

Madde 28- İşletme Projesi:

İşletme projesi, taşınmazın bir yıllık yönetiminde gerçekleşeceği tahmin olunan gelir ve giderleri ile bunlar için bağımsız bölüm malikine düşecek payı ve bu pay için ödeyecekleri avans tutarlarını gösteren belgedir. (Trafo yapıları hariç)

 

İşletme projesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulda aynen veya değiştirilerek onaylanmak suretiyle kesinleşir.

 

İşletme bütçesi, aidat, tahakkuk ve tahsilâtının sağlanmasına, muhasebesinin tutulmasına ilişkin her türlü büro hizmetleri ayrıca ortak alan ve taşınmaz içinde bulunan tüm ortak alanların aydınlatma ısıtma, periyodik temizlik, güvenlik görevlisi, bahçıvan, otopark görevlisi vb. verilecek tüm hizmetlerde yararlanılacak elemanların giderleri ve Genel Kurul tarafından yapılması kararlaştırılacak öteki hizmetlerin karşılanması için gerekli giderleri kapsar.

 

Hazırlanan işletme projesi, bağımsız bölüm maliklerine olağan toplantı tarihinden en az 15 gün evvel imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirim tarihinden başlayarak yedi gün içerisinde bağımsız bölüm maliklerinden gelen görüşler/itirazlar doğrultusunda gerekirse yeni bir proje hazırlanır veya gerekli görülen ilaveler yapılır. Son şeklini alan İşletme Projesi Genel Kurula sunulur. Genel Kurulda işletme projesi incelenerek ya olduğu gibi veya değiştirilerek görüşülür ve karara bağlanarak kesinleşir. Kesinleşen işletme projesi ve Genel Kurulun işletme giderleri ile ilgili kararları İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinde sayılan belgelerden sayılır.

 

Madde 29- Sorumluluk:                                                                                               

Yönetici/Yönetim Kurulu Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Genel Kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Ayrıca Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Erciyes KSS Yapı Kooperatifi ortakları, kiracıları, malikleri de Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun tespit etmiş olduğu prensipler ve kararlara da, uymak zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 30- Devir:

Yönetim Kurulu yükümlü bulunduğu görevlerin yerine getirilmesini Genel Kurulun onayı ile bir sözleşme ile kısmen veya tamamen bir gerçek veya tüzel kişiye devredebilir.

 

 

 

Madde 31- Denetim:( Erciyes KSS Denetim Kurulu )

Erciyes KSS Genel Kurulu tarafından seçilen Kooperatif Denetim Kurulu aynı zamanda ticaret merkezi yönetimi denetiminden de sorumlu ve yetkilidir.

 

 

Denetici, Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini denetleyerek sonuçları Genel Kurula iletir. Noterce onaylanmış Erciyes KSS Denetim Karar Defterine kararları yazar.

 

 

          Kayseri İli  – Kocasinan İlçesi Oymaağaç Mahellesinde Bulunan Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Tarafından Yapılan Mobilyacılar Sitesi ve Ticaret Merkezi yönetim planı Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulunun 31.03.2015 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygulamaya konulmuş olup Erciyes KSS’nin Haziran ayında yapılacak Genel Kurulunun onayına sunulacaktır.

 

 

 

Onaylayan Ortağın (Kiracının) Adı Soyadı                      Firma Kaşesi-İmzası                             Tarih


Çözüm Ortağımız

Inno Soft Yazılım Ar-Ge ve Reklam Tic.Ltd.Şti.
  • Adres: Erciyes Teknopark-2.Bina No:65/20 Melikgazi/Kayseri

  • Telefon: (352) 501-0099

  • Email: info@innosoft.com.tr

İletişim Bilgilerimiz

  • Adres: Oymaağaç Mah. 5062 Cad. No:59/A Kocasinan/KAYSERİ

  • Telefon: (352) 336 3109

  • Telefon: (352) 336 3110

  • Fax: (352) 503-0108

  • Email: info@erciyeskss.com

Bizi Takip Edin!